STATUT

PRZEDSZKOLA KROPELKA

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Przedszkole Kropelka jest  przedszkolem niepublicznym.

2.   Niepubliczne Przedszkole Kropelka nosi nazwę: Przedszkole Kropelka.

3.   Osobami prowadzącymi są: wykwalifikowani nauczyciele

4.   Osoby prowadzące reprezentuje Właściciel i Dyrektor Przedszkola Kropelka, która zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową działalnością przedszkola, w tym:

a)    organizowania administracyjnej obsługi Przedszkola Kropelka;

b)    zarządzania majątkiem Przedszkola Kropelka;

c)     przeprowadzania inwestycji w Przedszkolu Kropelka;

d)    ustalania planu finansowego;

e)    ustalania zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Kropelka łącznie

       z wyżywieniem;

f)     zapewniania odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań

       Przedszkola Kropelka;

g)    zapewniania pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie

       przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

h)   ustala wprowadzanie  zmian na terenie przedszkola;

i)    odpowiada za administrację oraz zaopatrzenie Przedszkola Kropelka;

j)     zawierania umów z Rodzicami lub Opiekunami dzieci o sprawowanie

       funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez

       Przedszkole Kropelka

k)   kierowania polityką kadrową – zatrudnia i zwalnia pracowników;

l)    wydawania zarządzeń wewnętrznych obowiązujących wszystkich

       pracowników Przedszkola Kropelka;

m)    prowadzenia odpowiedniej dokumentacji administracyjnej;

n)    reprezentowania placówki na zewnątrz;

o)    nadzorowania organizacji imprez przedszkolnych;

p)    ustalania terminów przerw pracy Przedszkola Kropelka i jego dyżurów;

r)    zapewniania warunków działania Przedszkola Kropelka, w tym bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

5.   Siedziba nr I przedszkola mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Grota Roweckiego 12, siedziba nr II przy ulicy. Zielonej 18/4.

6.   Przedszkole prowadzone jest na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez

      Urząd Miasta Bielska-Białej.

7.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium

      Oświaty w Katowicach (z Delegaturą w Bielsku-Białej).

8.   Przedszkole działa na podstawie:

a)    Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

       nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

b)    Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526

       z późniejszymi zmianami);

c)    Niniejszego Statutu.

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.   Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka.

2.  Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Przedszkole między innymi:

a)   wspomaga indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym

      potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

b)   harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia

      i wychowania.

c)   sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb

      oraz możliwości przedszkola;

d)  wspomaga działania wychowawcze rodziców; wpływa na integrowanie

     zabiegów wychowawczych i przygotowuje dzieci do nauki szkolnej.

3.  Przedszkole realizuje zadania, wynikające z powyższych celów w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)    zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka;

b)    troska o zapewnienie równych szans;

c)    umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;

d)    poznawanie i rozumienie siebie i świata;

e)    rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej;

f)     nabywanie umiejętności poprzez działanie;

g)    odnajdywanie swojego miejsca w grupie;

h)    budowanie systemu wartości;

i)     rozwijanie wrażliwości estetycznej; tworzenie warunków do rozwoju

       wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej.

j)   stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności; dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania    odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

k)   zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,

      bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4.  Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym
i przyrodniczym.

5.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego a szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy grup.

6.   Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego nauczyciela, który prowadzi swoją grupę przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu (w miarę możliwości organizacyjnych).

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1.   Dyrektorem Przedszkola jest właściciel.

2.  Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki.

3.  Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy.

4.   Koordynuje opiekę nad dziećmi.

5.   W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego nauczyciel.

6. Wykonuje zadania  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

7.  Zawiera umowy z Rodzicami lub Opiekunami dzieci o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez Przedszkole Kropelka.

8.    Kieruje polityką kadrową – zatrudnia i zwalnia nauczycieli.

9.  Pełni rolę arbitra w sprawach i sytuacjach konfliktowych.

10.  Prowadzi dokumentację dydaktyczną.

11.  Reprezentuje placówkę na zewnątrz.

12.  Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych.

§4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.    Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w podobnym wieku.

2.    W oddziale I grupa dzieci liczy maksymalnie 15 osób, w oddziale II maxksymalnie 18 dzieci.

3.    Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

4.    Przedszkole funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze

       z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.00 do 17.00.

5.    Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy
z dniem 31 sierpnia następnego roku.

6.    Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienić organizację dnia.

7.    W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących.

8.     Przedszkole zapewnia  trzy posiłki dziennie.

9.  Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową.

10.  Wysokość opłaty ustala Osoba Prowadząc.

W skład opłaty wchodzi: opłata stała + wyżywienie.

11.   W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola, nie zwalnia to rodziców od uiszczania opłaty stałej.

12.   Opłata stała oraz za wyżywienie wpłacane są na konto przedszkola lub gotówką, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

13.   Zwolnienie z opłaty stałej możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach po 

       zgłoszeniu całomiesięcznej nieobecności dziecka w pisemnym wniosku Rodzica lub Opiekuna. Decyzję o zwolnieniu z opłaty, po rozpatrzeniu wniosku wydaje Osoba Prowadząca.

14.  W miesiącach wakacyjnych: lipiec – sierpień, przedszkole sprawuje wyłącznie funkcję opiekuńczo-wychowawczą. W tym okresie ograniczona zostaje liczba zajęć dodatkowych dostępnych w ofercie.

15.  Wysokość opłaty stałej obniża się na drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do Przedszkola Kropelka.

16.  W przypadku dwumiesięcznego zalegania z opłatami przedszkolnymi, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków.

17.  Pracownicy nie podają dzieciom żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

18.  W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel plus pomoc wychowawcza. Najpóźniej jeden dzień wcześniej o wycieczce powinni być poinformowani rodzice.

19.   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców, Opiekunów lub Osobę Pełnoletnią, upoważnioną pisemnie przez Rodziców. Osoba taka nie może być pod wpływem alkoholu.

20.   Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

20.1 w oddziale nr I:

a)   2 nowoczesne sale,

b) dla najmłodszych sala do leżakowania,

c)  zaplecze kuchenne,

d) miejsce jadalniane,

e) duża szatnia,

f) plac zabaw

g) biuro na dokumentacje

h) pomieszczenia gospodarcze

i) dwa parki w pobliżu przedszkola

h) łazienka
20.2 w oddziale nr II:
a)   2 nowoczesne sale,
b) dla najmłodszych sala do leżakowania,
c)  zaplecze kuchenne,
d) miejsce jadalniane,
e) duża szatnia,
f) plac zabaw
g) biuro /pomieszczenie socjalne
h) pomieszczenia gospodarcze
i) dwa parki w pobliżu przedszkola
h) łazienka

22.   Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw wyposażonego
w atestowane urządzenia do zabawy na świeżym powietrzu.

23.   Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę rytmiki  dla dzieci,

        których rodzice pisemnie wyrażają taką zgodę.

24.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

        o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania

        przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN

        z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

§5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1.   Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Osobą Prowadzącą na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.

2.   Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie indywidualnych kontraktów.

3.  W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym. Zatrudnieni specjaliści posiadają kwalifikacje zawodowe właściwe do wykonywanych funkcji.

4.   Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

5.  Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków, określonych i przyznanych przez Dyrektora oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego.

6.   Nauczyciele są głównymi animatorami przedszkola w związku z tym oczekuje się od nich:

a)    dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości;

b)    rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań  dydaktycznych i wychowawczych;

c)    wysokiego i stale podnoszonego poziomu kwalifikacji zawodowych;

d)    zawiązania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dzieckiem;

e)    współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu 

       wychowawczo-edukacyjnego i opiekuńczego;

f)     prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

       i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych

       obserwacji;

g)    stosowania twórczych metod nauczania i wychowania;

h)   dbałości o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz

       troskę o estetykę pomieszczeń;

i)     prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania zgodnie

       z obowiązującymi przepisami;

j)    inicjowanie i organizowanie imprez przedszkolnych.

7.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w  czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

8.   Nauczyciel ma prawo do:

a)  Wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego;

b)  Opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

9.    Zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników sporządza Dyrektor

       Przedszkola.

10.  Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Osoba Prowadząca na podstawie  

       umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

11. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala
i przyznaje Osoba Prowadząca.

12.  Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę lub 

       umowa cywilno – prawna.

§6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

1.   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

2.   Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

3.   Dziecko ma prawo do:

  a)    pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości;

  b)    wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia;

  c)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – 

         dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

  d)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

         psychicznej;

  e)    poszanowania jego godności osobistej;

  f)     poszanowania własności;

  g)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

         dydaktycznym;

  h)    akceptacji jego osoby;

  i)     uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich 

         sytuacjach życiowych;

  j)     zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu we wszystkich 

         sferach życia społeczności przedszkolnej.

4.   Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

a)    szanowanie swojego kolegi oraz wytworu jego pracy;

b)    słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;

c)    przestrzeganie ustalonych zasad w grupie;

d)    okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;

e)    szanowanie poglądów i przekonań innych osób;

f)     troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola;

g)    nie oddalanie się od grupy;

h)    zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji;

i)     przebywanie pod stałą opieką wychowawcy;

j)     utrzymywanie czystości i porządku na terenie przedszkola.

§7

RODZICE

1.   Rodzice wraz  z dziećmi, nauczycielami, Dyrektorem i Osobą Prowadzącą w równej mierze należą do społeczności przedszkola i wszyscy maja swój wkład w funkcjonowanie przedszkola.

2.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.  Formą współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.

4.   Rodzice maja prawo do:

a)   uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;

b)   udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez przedszkole;

c)   znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie;

d)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o sposobach udzielania dziecku wsparcia;

e)   wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej lub materialnej;

f)   otrzymywania jasno sprecyzowanych zasad rozliczeń finansowych
z przedszkolem.

5.   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)   zapoznanie się ze statutem Przedszkola Kropelka oraz respektowanie jego postanowień;

b)   współpraca z przedszkolem w procesie wychowawczo – dydaktycznym;

c)   terminowe uiszczanie czesnego;

d)   czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej;

e)    kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń;

f)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców, opiekunów

       lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne

       bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest

       pisemne upoważnienie, które rodzic lub opiekun składa u Dyrektora bądź

       nauczyciela prowadzącego grupę, zawierające imię, nazwisko, numer

       dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica lub opiekuna;

       osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód

       tożsamości; rodzice lub prawni opiekunowie przejmują pełną

       odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez

       upoważnioną przez siebie osobę;

g)    przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych jak również

       w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia

      o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka,

     biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizycznei inne;

przedstawianie na prośbę Dyrektora lub nauczyciela zaświadczenia

      lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do

      przedszkola;

h)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka zarówno fizycznej jak
i psychicznej;

i)    uczestniczenie w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola
i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych.

§8

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.  Przyjęcie dziecka do przedszkola  następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Osobami Prowadzącymi, które reprezentowane są przez Dyrektora Przedszkola lub Osobę Prowadzącą, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „ karty zgłoszenia”.

2.  Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (z pisemnym miesięcznym

      wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego

     miesiąca), jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

3.  Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).

4.  Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Przedszkola  lub Osobę Prowadzącą w przypadku gdy rodzice lub prawni opiekunowie:

a)   nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;

b)   nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących
w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i umowie cywilno-prawnej;

c)   zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;

d)  nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

5.  Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Osobę Prowadzącą lub 

      Dyrektora Przedszkola w przypadku gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu 

      i bezpieczeństwu innych dzieci.

6.   Nie uiszczenie opłaty za przedszkole przez dwa miesiące jest równoznaczne
z rezygnacją z usług przedszkola i powodem do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola.

7. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązują przepisy zawarte w umowie cywilno – prawnej.

8.  Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków

      przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

      przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

2.   Właściciel -Dyrektor Przedszkola Kropelka ma prawo wprowadzić zmiany w niniejszym statucie.

3.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi

      przepisami.

4.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie

      odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

5.   W casie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego nauczyciel.

6. Wykonuje zadania  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

7.  Zawiera umowy z Rodzicami lub Opiekunami dzieci o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez Przedszkole Kropelka.

8.    Kieruje polityką kadrową – zatrudnia i zwalnia nauczycieli.

9.  Pełni rolę arbitra w sprawach i sytuacjach konfliktowych.

10.  Prowadzi dokumentację dydaktyczną.

11.  Reprezentuje placówkę na zewnątrz.

12.  Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2013r.